Privacybeleid

Advieskantoor Van Lysebetten hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en engageert zich om je persoonsgegevens op wettelijke, correcte en transparante wijze te verwerken en dit conform het reglement 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Vandaar dit Privacy beleid.

Omdat we je duidelijk willen informeren over de manier waarop we je privacy beschermen en rekening houden met je voorkeuren. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en we controleren of dit charter wordt nageleefd.

Je mag gerust zijn: wij garanderen de veiligheid van je klantgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Advieskantoor Van Lysebetten waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 9111, Puivelde, Markstraat 122.

Dit charter informeert je over de verwerking van je gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Advieskantoor Van Lysebetten valt.

2. Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Advieskantoor Van Lysebetten verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Je bent wettelijk niet verplicht ons je persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Advieskantoor Van Lysebetten geen klantrelatie met je kan aangaan of voortzetten.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Identificatiegegevens zoals je naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …
 • Sociodemografische gegevens zoals je gezinstoestand, burgerlijke staat, …
 • Gegevens over je producten en je vermogen
 • Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van je krediet
 • Gegevens over je surfgedrag en -gewoontes op de Advieskantoor Van Lysebetten-websites: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar je op de Advieskantoor Van Lysebetten reclame hebt geklikt)
 • Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes
 • Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar je bent)
 • Gegevens die we via derden hebben verkregen, bv. van het Rijksregister, de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), of gegevens van externe bedrijven of verbonden vennootschappen van Advieskantoor Van Lysebetten die we gebruiken om onze bestanden aan te vullen en te verbeteren
 • Gegevens die we verkrijgen via cookies (cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites). Ze onthouden je voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan aan je behoeften.

Advieskantoor Van Lysebetten verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

4. Wanneer verzamelen we je gegevens?

We verzamelen je gegevens wanneer je in contact komt met Advieskantoor Van Lysebetten, bijvoorbeeld wanneer je:

 • klant wordt
 • contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
 • deelneemt aan een enquête
 • gebruik maakt van een van onze producten of diensten
 • onze websites bezoekt

5. Waarvoor verwerkt Advieskantoor Van Lysebetten je gegevens?

 • Het beheer van je klantdossier
 • De toekenning en het beheer van kredieten en diensten
 • De permanente verbetering van onze diensten en processen
 • De veiligheid van personen en goederen
 • Tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten
 • Studies, modellen en statistieken
 • De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
 • De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen
 • Het formuleren van een antwoord op elke gewettigde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • Het vooraf invullen van velden
 • Het vooraf invullen van reeds bekende gegevens van bestaande klanten die bijkomende producten of diensten aanvragen
 • Direct marketing om je onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we je producten of diensten voorstellen die voor jou niet relevant zijn

We zouden je klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

 • voor marketingdoeleinden, om je behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria: leeftijd, plaats, of je eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;
 • om je een krediet toe te kennen/te weigeren op basis van een algoritme. We nemen onder andere meer de volgende criteria in aanmerking: leeftijd, privé- en beroepssituatie, kenmerken van het krediet en van de verleende waarborgen, historiek van de klantrelatie en lasten. Voor de aanvaarding/weigering van je dossier zijn we steeds afhankelijk van de beslissing die de maatschappij neemt waar we je dossier indienen.

6. Op welke rechtsgrond berust de verwerking van je gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen.

Advieskantoor Van Lysebetten verwerkt je persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

 • wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
 • of wanneer je ons op ons verzoek je toestemming hebt gegeven
 • of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen
 • of wanneer we op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” alles in het werk stellen om het evenwicht tussen de belangen van Advieskantoor Van Lysebetten en jouw belangen te vrijwaren, met inbegrip van de bescherming van je privacy.

7. Aan wie mogen je gegevens worden overgedragen?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Advieskantoor Van Lysebetten zal je persoonsgegevens nooit verkopen.

7.1 De verwerking van je gegevens door Advieskantoor Van Lysebetten is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en met andere woorden tot de onderhandeling van je krediet. …

7.2 Advieskantoor Van Lysebetten en hun werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet, en frauderisco’s.

7.3 Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan natuurlijke personen of bedrijven die optreden als dienstverlener of voor rekening van de kredietgever Crelan nv en EB-Lease nv. Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals bij geschillen, onze advocaten. In geval van gebundelde verkoop zullen je gegevens ook doorgespeeld worden aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee we als verzekeringsmakelaar samenwerken. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

7.4 Voor hypothecaire kredieten zal Advieskantoor Van Lysebetten deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectieve rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen en hun vermogen in het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

7.5 Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België maar dit nooit rechtstreeks, maar wel via de kredietverstrekker waarmee we samen werken.

7.6 Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Crelan nv of EB-Lease nv in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.

Wat zijn de verwerkte gegevens?

 • Die via uw agent worden ingezameld

Doel van de verwerking, onder meer:

 • voornamelijk voor de toekenning en de uitvoering van uw krediet
 • voor commerciële doeleinden
 • om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, het beheer en het risicomanagement

De bewaringstermijn bedraagt in principe 10 jaar vanaf de weigering van het krediet of vanaf het einde van uw krediet als het werd aanvaard.

U geniet diverse rechten m.b.t. die gegevens: recht op toegang, tot rechtzetting en overdraagbaarheid.

Toezichthoudende overheid: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

7.7 Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door EB-Lease nv, Burgstraat 170 te 9000 Gent, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een eigen beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met enerzijds de controleverplichtingen van de Bank op vlak van de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en anderzijds met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. Ga naar www.eblease.be voor meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten.

7.8 Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Crelan nv, Sylvain Dupuislaan 251 te 1070 Anderlecht, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met enerzijds de controleverplichtingen van de Bank op vlak van de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme en anderzijds met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. Ga naar www.crelan.be voor meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten.

8. Welke rechten heb je en hoe kun je ze uitoefenen?

8.1. Algemeen recht op verzet tegen direct marketing

Je kan je op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketing doeleinden.

Wend je daarvoor tot Advieskantoor Van Lysebetten per brief of per e-mail naar avl.luc@skynet.be, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart.

Je zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.2. Recht op verzet tegen het gebruik van je surfgedrag voor direct marketing doeleinden

Wil je niet dat we je gedrag op de websites van Advieskantoor Van Lysebetten gebruiken voor direct marketing doeleinden? Je kan je er zonder rechtvaardiging tegen verzetten:

door het ons te melden per brief of per e-mail naar avl.luc@skynet.be, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart.

8.3. Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt recht op permanente toegang tot je persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:

 • de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit
 • de doeleinden van de verwerking
 • de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

Je kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan jou worden bezorgd ofwel aan een derde.

Gelieve je verzoek te preciseren per brief of per e-mail naar avl.luc@skynet.be, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart.

8.4. De geautomatiseerde verwerking van je gegevens en de weigering van je krediet

Onze medewerkers dienen alle kredietaanvragen in bij de partner waarmee wordt samengewerkt. Je consumentenkrediet kan niet worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. Je wordt steeds in kennis gesteld en je zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, je standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

9. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen je gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na je kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

10. Wat gebeurt er bij een eventuele wijziging van het Privacy beleid?

We zullen je informeren over iedere wijziging.

Je kan het Privacy beleid altijd raadplegen op de website.

Heb je nog vragen? Geef dan uw vragen door via avl.luc@skynet.be of per gewone post.

Klachten?

Indien je niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 - 1000 Brussel.